Vintervoll logo

Ordbok

Ampere Enhet for elektrisk strøm (A). Kursenes styrke er oppgitt i ampere. I sikringsskapet ser en
  at kursene er på 10 A (normalt for belysning/oppvarming), 16 A (tekniske kurser for kjøkken og våtrom)
  20 A (komfyrkurser) og 25–63 A (hovedsikringen som tar imot all strøm som går inn i huset fra nettet).
AMS Avanserte måle – og styringssystemer.
Automatsikring Relé som bryter strømmen om den overskrider en   forhåndsinnstilt verdi. Se sikring.
BIM BygningsInformasjonsModellering (Building Information   Modeling). Består av tredimensjonal prosjektering.
  BIM hjelper til med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene
  og å forenkle arbeidsprosessene mellom aktørene.
CE Godkjenningsmerke   innenfor EØS (står for «Communauté Européenne»).
  Betyr at dette utstyret er produsert i henhold til EUs krav.
DLE Det lokale elektrisitetstilsyn.
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
FDV Forvaltning, drift og vedlikehold.
FEBDOK
Er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner iht. FEL og NEK 400.
FG
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd
Installasjon Det faste nettet og utstyret i en bygning for forsyning av   elektrisk energi – kabler,
  ledninger, stikkontakter, armatur, elektriske apparater.
Jordfeilbryter Jordfeilbryter fanger opp feil på elanlegget og kutter   strømmen. Jordfeilbryter er en enhet
 
som installeres på en elektrisk installasjon for å   overvåke lekkasjestrømmer mot jord.
KIA Kabel-TV installatør
KNX KNX er en åpen trådbasert europeisk standard som benyttes av over 100 produsenter
  av styressystemer. Du kan dermed velge fritt blant   leverandørene av KNX produkter
  og blande produkter fra ulike leverandører i samme   installasjon. KNX er en europeisk
  standard og at det er en åpen protokoll. KNX kan brukes til å   regulere lys, varme,
  kjøling og ventilasjon i hvert enkelt rom.
Kontakt Hunnkontakt (stikkontakt) tilpasset en hannkontakt (støpsel eller plugg).
Kurs Strømsløyfe fra sikringsskapet til deler av boligen – av   forskjellig styrke (se ampere).
Lumen Lumen eller Lm er den måleenheten man bruker om all strøm som kommer ut av en lyskilde som øyet kan se. Lumen må ikke blandes med watt, siden øyets oppfattelsesevne skiller seg fra de ulike bølgelengdene på strømmen som sendes ut.
Lux Belysningsstyrke oppgis i lux. Belysningsstyrken forteller hvor mye lys som treffer en flate.
NEK Norsk Elektroteknisk komité. NEK 400:2010 er en normsamling som gir minimums sikkerhetskrav til elektriske lavspenningsinstallasjoner.
Nett Anlegg for transport av elektrisk energi.
NS Norsk Standard
Ohm Måleenhet for elektrisk motstand eller elektrisk resistans. I fysikken er Ohm forholdet mellom 
  elektrisk spenning over komponenten og elektrisk strøm gjennom den.
Ohms lov Ohms lov omhandler forholdet mellom Volt, Ampere og Ohm.
Overspenningsvern Overspenningsvern skal hindre at elektriske anlegg og apparater skal slås ut i tordenvær.
  I en bolig bør du ha et såkalt «mellomvern» montert på strøminntaket, og «finvern»
  på elektronisk utstyr.
PBL Plan- og byggningsloven.
Registrert installatør Firma med offisiell tillatelse til å utføre forskriftsregulert arbeid. Bruk alltid registrert installatør til elarbeid!
RTB Rent, tørt, bygg.
Samsvarserklæring Dokument som skal signeres hver gang en elektriker er inne i et hus og gjør utbedringer.
  Samsvarserklæringen skal si noe om hvilke tekniske forskrifter som er brukt og hvilket
  regelverk som ligger til grunn. Tilsvarende servicebok i bil.
SD-anlegg Sentral Driftskontrollanlegg.
Sikring En sikring er et element som bryter strømmen når den   overstiger angitt verdi.
Spenning Energinivået i en ledning eller kabel. En høyspentkabel på 300 kilovolt er det livsfarlig å berøre.
  Får du støt når du skifter en lampett hjemme, er det ubehagelig i et tørt rom. Men det kan være
  livsfarlig i et våtrom, selv med «bare» 230 volt!
Sterkstrøm Enkelt sagt er sterkstrøm anlegg knyttet til lys og varme. Per definisjon anlegg over 48 volt.
Strøm Strømforbruk måles i kilowattimer. En kilowattime (kWh) er 1000 watt brukt i en time.
  For eksempel når en panelovn står på 1000 watt i en time. Strømkursene i en bolig
  er på 10 eller 16 ampere (A), styrken er angitt for hver sikring i sikringsskapet ditt.
  Belastningen den enkelte kurs tåler, er ampere ganger volt. Med en spenning på 230 volt,
  tåler en 10 A kurs en samlet belastning på 10x230 = 2300 watt.
  1000 kWh=1 megawattime (1 MWh).
  1000 000 kWh=1 gigawattime (1 GWh).
  1000 000 000 kWh=1 terrawattime (1 TWh).
Svakstrøm Enkelt sagt er svakstrøm anlegg knyttet til sikkerhetsinstallasjoner som alarm, nødlys og adgangskontrol. Per definisjon anlegg under 48 volt.
TEK Teknisk forskrift. TEK 2010 er en forskrift til den norske plan- og bygningsloven av 2008.
TIA Teleinstallatør.
Trimmet bygging Strømlinjeformet jobbing for å effektivisere produksjonen.
U-verdi Varmegjennomgangskoeffisienten er en verdi en bruker til å anslå materialers varmeisolerende
  evner og er nødvendig for beregning av effektbehov. Måles i W/m².
xComfort xComfort er en trådløs installasjonsmetode med tilhørende styringssystem for det
  elektriske anlegget i huset.