Vintervoll logo

Lover og regler

Viktige lover og forskrifter for installasjoner:

 

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg ( Registreringsforskriften)

 

 

Lov om elektronisk kommunikasjon (EKOMLoven)

Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste

Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett

Forskrift om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr (autorisasjonsforskriften)

Forskrift om kabel-TV-nett

 

 

Plan- og bygningslov

Forskrift om byggesaker (Byggesaksforskriften) SAK10

Forskrift om byggtekniske krav (Byggteknisk forskrift) TEK10

 

 

Norsk standard

NS 11001 – Universell utforming av byggverk

 

 

Norsk elektroteknisk norm

NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner